Právní podmínky a povinné informace

CHOD KANCELÁŘE

Právní služby poskytuje výhradně společnost B.Right Advokáti, s.r.o., IČO: 09034226, se sídlem Dušní 11, 110 00 Praha 1 – Josefov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 329536.

 

ÚDAJE O ADVOKÁTECH

Jakub Karfilát, advokát, e.č. ČAK 19099, vykonává advokacii jako trvale spolupracující advokát se společností B.Right Advokáti s.r.o.

Veronika Kupčíková, advokátka, e.č. ČAK 19105, vykonává advokacii jako advokátka zaměstnaná společností B.Right Advokáti s.r.o., aktuálně výkon advokacie pozastaven.

Gabriela Malá, advokátka, e.č. ČAK 18015, vykonává advokacii jako trvale spolupracující advokátka se společností B.Right Advokáti s.r.o.

Filip Kisić Svoboda, advokát, e.č. ČAK 17855, vykonává advokacii jako společník prostřednictvím společnosti B.Right Advokáti s.r.o.

 

POJIŠTĚNÍ

Advokátní kancelář má u Generali Pojišťovny a.s. sjednáno povinné profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb. Limit pojistného plnění je sjednán nejméně v zákonné výši a vztahuje se na poskytování služeb dle českého práva.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Klienti advokátní kanceláře, kteří jsou spotřebiteli, mají právo podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit jakékoli spory s advokátem, vzniklé v rámci spolupráce s advokátní kanceláří, u České advokátní komory, která je věcně příslušná pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s advokátem. Veškeré informace je možné dohledat na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

 

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Advokátní kancelář B.Right Advokáti s.r.o., IČO: 09034226, se sídlem Dušní 8/11, Josefov, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika („B.Right Advokáti“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační a platební údaje) klientů a oprávněných zástupců klientů v nezbytném rozsahu pro efektivní poskytnutí právní služby a ochranu práv a oprávněných zájmů klienta v souvislosti a na základě příslušné smlouvy o poskytování právních služeb. To platí i pro citlivé osobní údaje (zejména údaje o zdravotním stavu) a to pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

 2. Některé údaje jsou zpracovávány pro účely splnění zákonných povinností advokátní kanceláře na základě příslušných právních předpisů (zákon o advokacii, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AMLZ“), zákony v oblasti daní a účetnictví apod.). Jsme povinnou osobou podle AMLZ, proto jsme povinni provádět určitá opatření, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem jsme povinni shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a jsme oprávněni pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřujeme. Pro tyto účely zpracováváme všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je klíčovou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Poskytnutí údajů pro identifikaci a kontrolu klienta je zákonným požadavkem dle AMLZ.

 4. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

 5. Advokátní kancelář B.Right Advokáti uchovává osobní údaje po dobu (i) poskytování právních služeb, (ii) stanovenou příslušnými předpisy (zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví a spisové službě, AMLZ), (iii) nutnou pro případné řešení sporů a právní vynucení práv kanceláře.

 6. Osobní údaje zpracovávané advokátní kanceláří jsou v nezbytném rozsahu poskytnuty zpracovatelům: SingleCase, s.r.o., IČO: 028 94 815, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, Legito s.r.o., IČO: 026 49 659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika. Osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu předávat poskytovatelům služeb pro naši advokátní kancelář a orgánům veřejné moci a jiným institucím (např. banky) při plnění povinností dle AMLZ a jiných právních předpisů.

 7. Web beright.cz používá cookies pro správné fungování (nezbytné cookies) a měření návštěvnosti a chování návštěvníků (analytické cookies), avšak neukládá tzv. marketingové cookies. Analytické cookies používáme pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas. Souhlas s analytickými cookies můžete kdykoli odvolat a ve svém internetovém prohlížeči můžete rovněž smazat nebo zakázat ukládání cookies. Osobní údaje z cookies dále nezpracováváme.

 8. Sbírané cookies neumožňují zpětnou identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány nejdéle po dobu jednoho a půl roku od příslušné návštěvy webu, ledaže by byly nezbytné pouze pro chod webu – takové cookies jsou standardně odstraňovány automaticky bez zbytečného odkladu po ukončení návštěvy, pokud již nejsou pro chod webu nutné.

 9. Cookies jsou zpracovávány následujícími službami: Google Analytics a Squarespace vždy dle podmínek jednotlivých služeb.

 10. Dle GDPR jste oprávněni požadovat od nás informace o tom, zda zpracováváme vaše údaje, vyžádat si přístup k osobním údajům, jejich aktualizaci či opravu, požadovat omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti zpracování založeném na našem oprávněném zájmu. Rovněž máte právo požadovat kopii osobních údajů, výmaz osobních údajů a ve vybraných případech právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžete souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeném na souhlasu před jeho odvoláním. V souvislosti s plněním našich povinností v oblasti GDPR můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) nebo se ve věci obrátit na soud.

 11. V případě dotazů neo žádosti o výkon práv nás kontaktujte na GDPR@beright.cz.

 

ORGÁN DOZORU

Orgánem dozoru nad činností B.Right Advokti dle AMLZ je Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1. Více informací můžete získat na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Datum poslední aktualizace: 26. července 2022